تصویر یک ماهی

African Butterfly Fish

پروانه ماهی آفریقایی

 

تصویر یک ماهی

Archer Fish

تیرانداز

 

تصویر یک ماهی

Betta

جنگجوی سیامی/بتا/فایتر

 

تصویر یک ماهی

Catfish

گربه ماهی

 

تصویر یک ماهی

Elephant Nose Fish

دماغ فیلی/فیل ماهی

 

تصویر یک ماهی

Freshwater Flounder

کفشک ماهی

 

تصویر یک ماهی

Glass Fish

گلاس‌فیش/ماهی شیشه‌ای

 

تصویر یک ماهی

Gourami

گورامی

 

تصویر یک ماهی

Killifish

کیلی فیش

 

تصویر یک ماهی

Koi

کوی

 

تصویر یک ماهی

Pencilfish

مداد ماهی

 

تصویر یک ماهی

Rainbow

رنگین کمانی

 

تصویر یک ماهی

Shiner

شاینر

 

تصویر یک ماهی

Striped headstander

سرپایین راه‌راه

 

تصویر یک ماهی

Sword Tail

دم شمشیری/سوراتل/سوردتیل

 

تصویر یک ماهی

Algae Eater

جلبک خوار

 

تصویر یک ماهی

Badis

بادیس

 

تصویر یک ماهی

Black Ghost

روح‌ماهی/روح سیاه/بلک گوست

 

تصویر یک ماهی

Celebes Halfbeak

نیم منقار/منقار نصفه ای

 

تصویر یک ماهی

Cyanotis

سیانوتیس

 

تصویر یک ماهی

Freshwater Stingray

سفره ماهی آب شیرین

 

تصویر یک ماهی

Goby

گابی

 

تصویر یک ماهی

Guppy

گوپی

 

تصویر یک ماهی

Knife livebearer

چاقو ماهی زنده زا

 

تصویر یک ماهی

Loach (Botia)

لوچ

 

تصویر یک ماهی

Molly

مولی

 

تصویر یک ماهی

Platy

پلاتی

 

تصویر یک ماهی

Rasbora

رازبورا

 

تصویر یک ماهی

Silver Dollar

 سیلور دالر

 

تصویر یک ماهی

Tetra

تترا

 

تصویر یک ماهی

Aphanius 

ماهی گورخری/آفانیوس

 

تصویر یک ماهی

Barb

بارب

 

تصویر یک ماهی

Carp

کپور

 

تصویر یک ماهی

Discus

دیسکس

 

تصویر یک ماهی

Fly-specked Hardyhead

مگس خالدار سر سخت

 

تصویر یک ماهی

Garra

گارا

 

تصویر یک ماهی

Goldfish

گلدفیش/ماهی طلایی

 

تصویر یک ماهی

Hatchet

تبرزین

 

تصویر یک ماهی

Minnow

مینو

 

تصویر یک ماهی

Mono Angelfish

 آنجل مونو

 

تصویر یک ماهی

Poecilia parae – Para molly

تصویر یک ماهی

Shark

شارک

 

تصویر یک ماهی

South American Leaf Fish

برگ ماهی آمازون